Suspected Sinister Wallets - Potentially Banned from HW Tournament

Dear community,

We received a notification from the community that some of the top wallets in the leaderboard received NFTs.

We are temporarily hiding the position of these wallets on the leaderboard, to investigate and will take measures accordingly in this afternoon

The following is a list of suspected wallets:
0xf7b852febca517ad164b6c8913878ad17cbd5a6b
0xb26d7a7ab9f42ac442df9d95e5841bf442be9504
0xa1a65f483208ad43c679375ab83967650d88c0c2
0x70040800f845faf7ffa4d1f74ad35776e2161d68
0x0d7961ddf7f6bbb5c13ca24ca2ba3be0a7345e91
0xe8fa73e4d49818f3ffbc409ceb598de82548465a
0x8e06c1b61e365d0964a80eec034d69322c9d8b44
0x8e4a695b54e05b1281382dcf04626274d9876a4a
0x5f5646fc5ec4ecfd3e1e5f2e2ea9d5eb1b2ab2b9
0x04e0677b13edff587190df42ef670f76a2113856

If you have any questions, please feel free to discuss here in the forum


Gửi cộng đồng,

Chúng tôi nhận được thông báo từ cộng đồng là có 1 số ví top trong leaderboard nhận được NFTs.

Chúng tôi đang tạm thời ẩn vị trí của các ví này trên bảng xếp hạng, để kiểm tra, và sẽ có các biện pháp xử lý trong chiều nay

Sau đây là danh sách các ví đang trong diện bị tình nghi:
0xf7b852febca517ad164b6c8913878ad17cbd5a6b
0xb26d7a7ab9f42ac442df9d95e5841bf442be9504
0xa1a65f483208ad43c679375ab83967650d88c0c2
0x70040800f845faf7ffa4d1f74ad35776e2161d68
0x0d7961ddf7f6bbb5c13ca24ca2ba3be0a7345e91
0xe8fa73e4d49818f3ffbc409ceb598de82548465a
0x8e06c1b61e365d0964a80eec034d69322c9d8b44
0x8e4a695b54e05b1281382dcf04626274d9876a4a
0x5f5646fc5ec4ecfd3e1e5f2e2ea9d5eb1b2ab2b9
0x04e0677b13edff587190df42ef670f76a2113856

Nếu các bạn có thắc mắc gì, xin vui lòng trao đổi trực tiếp vào forum.