RGold bị đứng ở verified

RGold của mình bị đứng mãi ở verified, nó ko nhảy qua withdrawal request để claim, nhờ ad check giúp

0x58c32Fc7aD39528388E126c8cB05211980F86f18

Hi

Withdrawal Request là bạn phải nhập số và bấm nút request. Nó sẽ không tự động chuyển sang đâu.

Sau khi request, admin sẽ review và approve request. Khi đó bạn mới thấy số hiển thị ở Withdrawal Request

mình ấn request biết bao nhiêu lần rồi nó cũng ko có tác dụng gì

Hello

Bạn hãy để lại 1 RGOLDs trong tài khoản nhé :slight_smile: Bạn thử nhập 53525

1 Like